Etusivu > Medialle > Artikkelit > Etätyö edellyttää edistyksellistä viestintäpolitiikkaa, Sini Wirén, liikenne- ja viestintäministeriö

Etätyö edellyttää edistyksellistä viestintäpolitiikkaa, Sini Wirén, liikenne- ja viestintäministeriö

Etätyö tarjoaa huomattavia etuja sekä työntekijöille ja yrityksille että alueille ja ympäristölle. Omasta kodista käsin tehtävä työ on etätyön muodoista tunnetuin. Tällainen etätyöskentely on perinteistä toimistosidonnaista työtä joustavampaa ja sen avulla esimerkiksi fyysisen työtilan kustannuksissa, työmatkojen ajassa ja työmatkaliikenteen päästöissä voidaan säästää huomattavasti. Etätyön edellytyksenä ovat kuitenkin ennen kaikkea hyvät tietoliikenneyhteydet, joiden kehittymiseen ja ylläpitämiseen voidaan vaikuttaa tehokkaasti viestintäpolitiikan keinoin.

Tietoliikenteen uudet haasteet

Etätyö tarjoaa huomattavia etuja sekä työntekijöille ja yrityksille että alueille ja ympäristölle. Omasta kodista käsin tehtävä työ on etätyön muodoista tunnetuin. Tällainen etätyöskentely on perinteistä toimistosidonnaista työtä joustavampaa ja sen avulla esimerkiksi fyysisen työtilan kustannuksissa, työmatkojen ajassa ja työmatkaliikenteen päästöissä voidaan säästää huomattavasti. Etätyön edellytyksenä ovat kuitenkin ennen kaikkea hyvät tietoliikenneyhteydet, joiden kehittymiseen ja ylläpitämiseen voidaan vaikuttaa tehokkaasti viestintäpolitiikan keinoin.

Työ- ja elinkeinotoimistojen mukaan vallassa oleva suuntaus näyttää olevan se, että siirrymme työympäristössämme kohti monipuolistuvia ja vaihtelevia työaikoja ja työpaikkoja, mikä vaatii jatkuvia uudistuksia myös maamme viestintäympäristöltä. Pelkästään etätyötä tekee muutama prosentti suomalaisista työssäkäyvistä, mutta jo yli puolet tekee etätyötä ajoittain. Lisäksi on todettu, että potentiaalisia etätyöntekijöitä on perinteisesti ollut paljon enemmän kuin mihin työnantajat ovat antaneet mahdollisuuden (Lehtonen, Hirvonen & Eerola, 1996). Useat tutkimukset ovat todistaneet, että ainakin osa nykyään toimistoissa tehtävästä työstä voitaisiin tehdä kustannustehokkaammin ja joustavammin etätyönä. Esimerkiksi Teleoperaattori TDC:n Taloustutkimuksella viime vuonna teettämän tutkimukset mukaan joka neljäs yrityksen pitämä palaveri voisi olla virtuaalinen (TDC, 2010).

Tieto- ja viestintäteknologia on keskeisessä asemassa etätyön mahdollistamisessa ja edistämisessä, sillä suurin osa etätyöstä sisältää sähköisten tietoverkkojen hyödyntämistä, ja kehittyneellä tietotekniikalla voidaan näin ollen korvata osa matkustamisesta.. Perinteisesti työn saavutettavuudella on viitattu fyysiseen välimatkaan ja liikennejärjestelyihin kodin ja työpaikan välillä, mutta nykyään saavutettavuutta voidaan enenevästi mitata myös tietoliikenneyhteyksien laadulla, sillä jatkuvasti nopeutuvassa ja kansainvälistyvässä työssä kontaktit ja tiedonsiirrot ovat yhä useammin virtuaalisia.

Kansallisella viestintäpolitiikalla voidaan vaikuttaa

Etätyön edistäminen on osa Suomen tietoyhteiskuntastrategiaa, ja muiden kunnianhimoisten viestintäpoliittisten linjausten rinnalla myös uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite selvittää tietoteknologian avulla saavutettavat mahdollisuudet etätyössä. Viestintäpoliitikan kautta voidaan parantaa verkkojen infrastruktuuria, edistää sähköistä asiointia ja lisätä palvelujen saatavuutta (OS Oy, 2008). Nykyinen verkko mahdollistaa jo melko tehokkaan etätyön tekemisen, mutta entistä tuloksellisempi etätyö vaatii tulevaisuudessa erityisesti kahta asiaa, johon viestintäpolitiikalla voidaan vaikuttaa.

Ensinnäkin tarvitaan nopeita ja kohtuuhintaisia tietoliikenneyhteyksiä laajemmalle alueelle. Esimerkiksi graafisen alan etätyön mahdollistaakseen liittymien tulee pystyä välittämään suurempia määriä sähköpostiviestejä ja suuren kokoluokan kuvatiedostoja olinpaikasta riippumatta. Toisekseen etätyö edellyttää tehokasta tietoturvaa, sillä verkon käyttäjien tulee pystyä luottamaan sen turvallisuuteen ja häiriöttömyyteen. Suomessa pyritään takaamaan, että mahdollisuudet etätyön tehokkaaseen ja turvalliseen tekemiseen ovat riittävät henkilön tai yrityksen asuinpaikasta tai sijainnista riippumatta.

Etätyötä taajamien ulkopuolella

Yksi tärkeimmistä ajankohtaisista yrityksistä parantaa muun muassa etätyöhön tarvittavaa tietoliikenneinfrastruktuuria on käynnissä oleva Laajakaista kaikille –hanke. Valtioneuvosto asetti vuonna 2008 tavoitteeksi mahdollistaa huippunopean laajakaistayhteyden saatavuus kaikissa vakinaisissa asunnoissa, yrityksissä ja julkishallinnon toimipisteissä vuoteen 2015 mennessä. Syrjäisimmillä haja-asutusalueilla, joissa uusien tehokkaiden ja edullisten verkkojen rakentaminen ei toteudu markkinaehtoisesti, hankkeet voivat saada valtion, kunnan ja Euroopan Union rahoituksesta koostuvaa julkista tukea osaan rakennuskustannuksista.

Tärkein peruste laajakaistahankkeelle on se, että tietoyhteiskuntapalveluiden kysyntä on maaseudulla yhtä suurta kuin taajamissakin siitä huolimatta, etteivät yksityisen yksityiset operaattorit useinkaan ole olleet valmiita investoimaan harvaan asutuille alueille. Erityisesti etätyön kohdalla maaseudulla asuvien tarve kehittyneitä sähköisiä yhteyksiä kohtaan on jopa suurempi. Tehokas tietoliikenne mahdollistaa etätyön kautta asumisen myös maaseudulla, vaikka fyysiset etäisyydet ovat pitkiä, liikennekustannukset korkeita ja palvelut usein puutteellisia. Huippunopeiden liittymien mahdollistavan etätyön avulla voidaan luoda uusia työpaikkoja ja kokonaan uusia aloja, ja sen myötä edistää innovaatiota ja parantaa maaseudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Paikoittaisesta alkukankeudesta huolimatta laajakaistahanke on edennyt mukavasti monilla alueilla. Kehittyneempää etätyötä ja muita toimintoja mahdollistavien yhteyksien rakennushankkeita on jo aloitettu runsaasti esimerkiksi Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Satakunnassa.

Turvallisuus etätyön kulmakivenä

Etätyön uskotaan usein lisäävän yritysten ja julkishallinnon verkkoihin kohdistuvia uhkia jossain määrin, ja siksi tietoturvan tärkeys korostuu sen yhteydessä. Tietoturvalla viitataan siihen, että tietoon pääsevät käsiksi vain siihen oikeutetut henkilöt, tieto kulkee eheästi ja on turvallisesti käytettävissä (Heimonen, 2006).

Tietoturvan parantamiseksi on tehtävä jatkuvaa työtä esimerkiksi lainsäädännön ja tietoturvatietoisuuden edistämisen kautta, sillä nopeasti kehittyvä teknologia mahdollistaa myös entistä vakavammat tietoturvahyökkäykset. Turvallista etäkäyttöä pyritään edistämään koko Suomen tasolla erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin vuonna 2008 yhdessä neuvotteleman kansallisen tietoturvastrategian mukaisesti. Ohjelmalla on käynnistetty yhteensä yhdeksän erillistä hanketta, joiden avulla paneudutaan uusiin tietoturva-asioihin ja pyritään parantamaan olemassa olevia toimintoja. Liikenne- ja viestintäministeriön ohjauksessa toimiva Viestintävirasto edistää viestintäverkkojen luotettavaa käyttöä ennaltaehkäisemällä verkon häiriöitä ja valvomalla aktiivisesti viestintäympäristöä mahdollisten tietoturvahyökkäyksien varalta.

Tehokkaan viestintäpolitiikan lisäksi turvallinen verkon käyttö vaatii erityishuomiota sen käyttäjiltä. Etätyöhön siirryttäessä riskienhallinnan täytyy perustua työnantajan tietoturvallisuusohjeisiin ja standardeihin, joita työntekijä sitoutuu noudattamaan (Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä, 1999).

Kansainvälinen yhteistyö

Sen lisäksi, että tietoliikenneyhteyksiä pyritään parantamaan kansallisesti, tehokkaan etätyön edistämisen kannalta on toivottavaa, että yhteydet kehittyvät myös ulkomailla. Kansainvälisesti toimivat yritykset, organisaatiot ja julkishallinnon toimijat voivat tällöin hyödyntää sopivissa tilanteissa yhä useammin nopeiden liittymien mahdollistamia videokonferensseja, ja sen myötä säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä useat muut suomalaiset julkisen ja yksityisen sektorin toimijat vaikuttavat aktiivisesti kansainvälisillä foorumeilla, ja tekevät tiivistä yhteistyötä muiden maiden kanssa kansainvälisten kohtuuhintaisten ja turvallisten yhteyksien parantamiseksi. Esimerkkinä viimeaikaisista yhteistyöhankkeista voidaan mainita kansainväliset verkkovierailumaksut, joiden taso on nykyisin vielä liian korkea vastatakseen kansalaisten ja yritysten tarpeisiin muun muassa etätyön saralla. Ministeriö toimii näiden maksujen alentamiseksi niin Euroopan Unionin sisällä kuin kolmansienkin maiden, erityisesti naapurimaa Venäjän kanssa.

Sini Wirén, liikenne- ja viestintäministeriö