Etusivu > Medialle > Artikkelit > Etätyö valtionhallinnossa

Etätyö valtionhallinnossa

Valtion työmarkkinalaitoksen mielestä myös valtionhallinnossa tehokkuus, tietotekniikan hyödyntäminen ja työnantajan kilpailukyky edellyttävät nykyaikaisten työn organisointitapojen kuten etätyön käyttöä. Etätyön avulla voidaan myös lisätä joustavuutta, edistää työssä jaksamista sekä helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. 

Ympäristöhallinnossa etätyön tekeminen aloitettiin jo 1990-luvun lopulla, ja vuonna 2000 käynnistyivät etätyökokeilut useassa muussakin valtion virastossa. Muun muassa valtioneuvoston kansliassa kielenkääntäjät ovat siitä lähtien voineet tehdä suuren osan työstään kotona etätyönä. Monet virastot valmistelivat omat linjauksensa ja ohjeistuksensa ja ottivat etätyön vakituiseen käyttöön sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö vuonna 2005 ensimmäisen kerran antoi ohjeet etätyön periaatteista ja palvelussuhteen ehdoista. Myös Euroopan työmarkkinaosapuolten etätyötä koskeva puitesopimus pantiin täytäntöön valtionhallinnossa näillä ohjeilla.   

Teknologia etätyön mahdollistajana

Viime aikoina etätyön tekeminen on ollut paljon esillä ja valmistelun kohteena monessa ministeriössä ja virastossa. Tietotekniikka ja ohjelmistot sekä työvälineet ovat kehittyneet niin, että työn tekeminen muuallakin kuin työpaikalla on helppoa ja turvallista. Matkapuhelimet ja kannatettavat tietokoneet sekä videoyhteydet sallivat nykyisin yhteydenpidon ja osallistumisen kauempaakin ja eri paikoista.

Erilaiset organisaatiojärjestelyt kuten virastojen toimipaikkojen siirrot ja toimipisteiden väheneminen ovat voineet pidentää henkilöstön työmatkoja, joiden rasittavuuteen on haettu helpotusta myös etätyöstä. Valtionhallinnossa siirrytään myös uudenlaisiin toimitiloihin, joissa luovutaan omista työhuoneista. Näissä tekniset ratkaisut soveltuvat vaihtuvissa työympäristöissä työskentelyyn ja siis myös etätyöhön. Uudenlaisissa työtiloissa työskentelevät kaipaavat usein myös häiriötöntä työskentelyä keskittymistä vaativissa tehtävissä, jolloin etätyömahdollisuudelle on entistä enemmän kysyntää.  Esimerkiksi Maaseutuviraston toimitilat Seinäjoella ja tekniset ratkaisut sekä niihin liittyvät uudenlaiset toimintatavat ovat kiinnostaneet myös Aalto-yliopiston tutkijoita.  Maaseutuviraston henkilöstöstä etätyötä tekee noin 15 %. 

Etätyöskentelyllä positiivinen vaikutus ympäristöön

Myös valtion henkilöstön ja organisaatioiden ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus ovat lisänneet etätyön kiinnostavuutta. Halutaan vähentää niin virkamatkoja kuin kodin ja työpaikan välistä matkustelua ja niistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Organisaatiot pyrkivät myös paperittomaan toimistoon, mikä edellyttää muun muassa hyviä sähköisiä arkistoja ja muita tietovarastoja, joihin pääseekin etäyhteyden välityksellä myös etätyössä.  Suomen ympäristökeskuksessa etätyön avulla halutaan vähentää työmatkoista aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Etätyön tavoitteena on myös lisätä työn joustavuutta ja tuloksellisuutta sekä SYKEn kiinnostavuutta työpaikkana.

Etätyö yleistyy siihen sopivissa tehtävissä

Valtionhallinnossa henkilöstöstä suuri osa on korkeakoulutettuja asiantuntijoita, joiden työssä etätyö on yleisempää kuin muissa tehtävissä. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriössä, työ- ja elinkeinoministeriössä sekä valtiovarainministeriössä noin 15 % henkilöstöstä tekee säännöllisesti etätyötä. Valtaosa heistä on asiantuntijoita, jotka muun muassa valmistelevat lainsäädäntöä ja hoitavat kansainvälisiä tehtäviä kuten EU-tehtäviä. Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksessa lähes kolmasosa henkilöstöstä ja Energiamarkkinavirastossa jopa noin puolet henkilöstöstä tekee etätyötä. Myös muissa valtion virastoissa tehdään sekä säännöllistä että satunnaista etätyötä.

Vaikka etätyö on yleistynyt valtionhallinnossa, on myös toimintaa ja tehtäviä, joihin se ei sovi. Virastoilla on muun muassa asiakaspalvelutehtäviä ja muitakin tehtäviä, jotka edellyttävät läsnäoloa tai joissa vaikuttavuus perustuu myös näkyvyyteen ja läsnäoloon kuten poliisin ja varusmieskoulutuksen tehtävissä. Myös käsiteltävät asiat ja niihin liittyvät asiakirjat voivat sisältää salassa pidettäviä tietoja, jolloin työn tekeminen muualla kuin työpaikalla ei ole mahdollista. Näistä syistä työtä ei voida järjestää tehtäväksi etätyönä kaikissa valtion virastoissa tai tehtävissä.

Valtion työmarkkinalaitos mukana etätyökampanjassa

Valtion työmarkkinalaitos on lähtenyt mukaan valtakunnalliseen etätyökampanjaan edistääkseen etätyön tekemistä valtionhallinnossa. Kampanjan avulla etätyöstä saadaan lisää kokemuksia ja sen sivustojen monipuolinen tieto leviää myös virastoihin. Myös valtionhallinnon sisäistä kampanjointia on tekeillä. Tulossa on sähköinen uutiskirje etätyöstä ja syksyksi valmistellaan aiheesta seminaaria.  Valmistelutyötä tehdään yhdessä virastojen ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tarkoitus on tarkastella etätyötä myös johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta.


Tuija Wilska
Hallitusneuvos
Valtion työmarkkinalaitos