Etusivu > Medialle > Artikkelit > Työterveyshuolto etätyöntekijän tukena

Työterveyshuolto etätyöntekijän tukena

Koulutussuunnittelija Johanna Koroma, Työterveyslaitos

Työterveyshuolto voi toimia etätyötä toteuttavien yritysten ja yksittäisten työntekijöiden tukena. Tärkeää on avoin keskustelu yrityksen, työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon välillä heti etätyötä aloitettaessa. Yhdessä laaditut toimintatavat, pelisäännöt ja ratkaisujen etsiminen ongelmatilanteissa ovat onnistuneen toiminnan edellytys ja perusta.

Tieto- ja viestintäteknologian kehitys on mahdollistanut työn tekemisen lähes ajasta ja paikasta riippumattomasti. Ajoittain etätyötä tekevät (1-2 päivää viikossa) työntekijät kokevat kodin tavallisesti tehokkaaksi paikaksi tehdä keskittymistä vaativaa työtä, koska siellä on vähemmän keskeytyksiä ja katkoksia aiheuttavia tekijöitä. He kokevat kodin työskentelypaikkana hyvinvointia tukevaksi ympäristöksi, vaikka tilat eivät olekaan suunniteltu työn tekemiseen eikä työpiste-ergonomia usein ole yhtä hyvä kuin työpaikalla.

Työnantaja voi tukea kodin työergonomiassa

Kotona työskentelyyn vaikuttaa kodin fyysisten olosuhteiden lisäksi siellä olevien perheenjäsenten määrä. Työnantajalla on mahdollisuus vaikuttaa hyvään työpiste-ergonomiaan ja työskentelytapoihin neuvomalla ja tukemalla työntekijöitään kalustehankinnoissa sekä muissa työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä. Yrityksen ohjeet työpisteiden ergonomiaan liittyen tulee olla helposti saavutettavissa, esimerkiksi yrityksen sisäisessä verkossa silloinkin, kun työntekijä ei ole päätyöpaikallaan. Nämä ohjeet voi laatia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Työajan säätely ja riittävästä palautumisesta huolehtiminen ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin ja heidän tehokkuuteensa pitkällä aikavälillä. Etätyössä työn ja vapaa-ajan raja saattaa hämärtyä. Työajan hallintaan tulee yrityksessä olla selvät yhdessä laaditut säännöt. Työterveyshuollon terveyden ja hyvinvoinnin osaamista kannattaa hyödyntää myös työaikaan ja palautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Etätyö voi madaltaa sairaslomalta paluun kynnystä

Pitkältä sairauslomalta työhön palatessa etätyömahdollisuus voi olla yksi keino, jolla työhön paluun kynnystä on mahdollista laskea. Jos osa työstä voidaan tehdä kotona, jossa työn tauottamiseen ja työasentojen vaihteluun on aivan erilaiset mahdollisuudet kuin työpaikalla, työntekijä saattaa olla valmis jo varhaisemmassa vaiheessa kokeilemaan työskentelyä.

Myös pitkät tai muuten hankalat työmatkat voivat olla ratkaiseva työhön paluun este. Työterveyshuolto voi yhdessä työntekijän ja esimiehen kanssa arvioida erilaisia työn muokkausvaihtoehtojen ja työolosuhteiden mukauttamiskeinojen tarpeellisuutta. Etätyö saattaa mahdollistaa myös osatyökykyisen henkilön rekrytoinnin ja osallistumisen työelämään ammattitaitonsa sekä edellytystensä mukaisesti.

Koulutussuunnittelija Johanna Koroma, Työterveyslaitos