Etusivu > Medialle > Artikkelit > Mitä tarkoitamme, kun puhumme etätyöstä?

Mitä tarkoitamme, kun puhumme etätyöstä?


Erikoistutkijat Seppo Tuomivaara & Virpi Ruohomäki, Työterveyslaitos

Etätyön ja rinnakkaiskäsitteiden määrittelyä:

Työn tekemisen joustoja määritellään monin, osin päällekkäisinkin käsittein. Modernin työn organisointia ja siihen liittyviä paikan joustoja voidaan tarkastella etätyön, joustotyön, liikkuvan työn, monipaikkaisen työn, hajautetun työn, virtuaalityön ja e-työn käsittein.

Etätyö

Etätyöhön yhdistyy paikan ohella myös ajallinen jousto. Yleisimmillään etätyö (remote work, telework, telecommuting) määritellään sellaiseksi työksi ja työjärjestelyksi, joka toteutuu pääasiallisen työpaikan ulkopuolella.  Kotona tapahtuva etätyö on parhaiten tunnistettu ja tunnettu. Etätyön tekemisen paikka ei kuitenkaan ole rajattu. Työtä voidaan tehdä myös työnantajan toisissa tiloissa, lähi- tai satelliitti toimistossa tai muussa etätyöpisteessä. Päähuomio on ajasta ja paikasta riippumattomissa työjärjestelyissä. Etätyössä hyödynnetään tietotekniikkaa työtehtävien suorittamisessa. Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen päätyöpaikan ulkopuolella niin, että siitä on sovittu työnantajan kanssa.

Joustotyö

Joustotyöllä (flexwork) tarkoitetaan työjärjestelyitä, jossa työntekijä voi omien tarpeidensa mukaan valita työskentelynsä ajan ja paikan.

Hajautettu työ

Hajautetussa työssä (distributed work) työntekijät työskentelevät yhteisen työn kohteen parissa mutta maantieteellisesti eri paikoissa. Työn tekemisen fyysinen paikka voi olla joko tavanomainen päätyöpaikka tai mikä muu tahansa paikka, jossa on mahdollista keskittyä tehtävään ja olla yhteydessä tietoverkkoihin ja sitä kautta muihin saman työn kohteen parissa työskenteleviin.

Monipaikkainen työ

Monipaikkaista työtä (multilocational work) tehdään työn vaatimilla tavalla eri paikoissa. Monipaikkaista työtä tehdään varsinaisen päätyöpaikan ja kodin ohella muun muassa työnantajan toisessa toimipisteessä tai asiakkaan tai yhteistyökumppanin luona, matkustettaessa kulkuneuvossa, tai  muissa tiloissa, kuten ravintoloissa, hotelleissa tai lentokentällä.

Liikkuva työ

Liikkuvassa eli mobiilissa työssä (mobile work) työntekijä liikkuu ja työskentelee päätyöpaikkansa ja kodin ulkopuolella eri paikoissa säännöllisesti ja käyttää yhteistyössään sähköisiä viestintävälineitä. Mobiilin työntekijän matkustamisen tarve syntyy itse työstä ja sen tavoitteista. Työntekijä luokitellaan liikkuvaksi työntekijäksi, kun hän työskentelee näin ainakin kerran kuussa ja korkea intensiteettinen liikkuvan työn tekijä on sellainen joka työskentelee kuvatulla tavalla ainakin 10 tuntia viikossa.

E-työ

E-työllä (eWork) tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikkavälitteistä työtä. Käsitettä käytetään Euroopassa kuvaamaan etätyön monimuotoisuutta.  E- työhön liitetään voimakkaasti joustavuus, jonka saavuttaminen on mahdollista tieto- ja viestintätekniikan avulla.

Virtuaalityö

Virtuaalinen organisaatio koostuu työntekijöistä tai tiimeistä, jotka työskentelevät erillään, mutta kohti jaettua päämäärää ja tekevät yhteistyötä pääasiassa informaatio ja tietotekniikan kautta. Virtuaalinen työ (virtual work) tarkoittaa työntekoa infrastruktuurien, välineiden ja ohjelmistojen rakentamissa virtuaalisissa tiloissa. Työntekijöiden välinen kommunikaatio ja yhteistyö toteutuvat tieto- ja viestintätekniikan avulla välittyneesti eikä kasvokkain.

 

Lisätiedot:

erikoistutkija Seppo Tuomivaara, Työterveyslaitos
puh. 030 474 2519, 040 578 3832, seppo.tuomivaara(at)ttl.fi

erikoistutkija Virpi Ruohomäki, Työterveyslaitos
puh. 030 474 2941, 046 851 3770, virpi.ruohomaki(at)ttl.fi